MENEDZSERWEBSHOP
KKV-k fejlődését segítem!
Tartalomhoz ugrás
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Utolsó módosítás: 2022.08.03.

1. Az adatkezelési szabályzat célja

Fodor Tamás, a Menedzserwebshop üzemeltetője (1074 Bp. Dohány utca 57. 2. em. 10., a továbbiakban, Szolgáltató és Adatkezelő) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.tfodor.hu/suti.html címen
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
2.  Szolgáltató és Adatkezelő adatai
 • Név: Fodor Tamás János
 • Székhely: 1074 Budapest Dohány utca 57. 2.e. 10.sz.
 • Adószám: 53768823-1-42
 • Elérhetőség: menedzserwebshop@gmail.com
 • Telefon: 06 30 5005729
 • Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-64480383
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-134133/2017
 • Tárhelyszolgáltató elérhetősége: Hostinger International Ltd. 61 Lordou Vironos Street 6023 Larnaca, Cyprus www.hostinger.hu2.

2./ Rögzített, tárolt adatok és azok kezelése

2.1./ Regisztráció során bekért és tárolt adatok
 • Név,
 • e-mail cím.

2.2./ Vásárlás során bekért és tárolt adatok
 • Családnénév,
 • Keresztnév,
 • Cég,
 • Cím,
 • Irányítószám,
 • Város,
 • Megye
 • Ország
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Adószám
 • Papír vagy e-számla.

2.3./ Technikai adatok
 • A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a böngészés során generálódnak.

2.4./ Adatkezelés
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);   
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.  
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3. Sütik (Cookie-k)
Honlapunk adatot  gyűjt a honlapunk használata során. A jelen tájékoztató tartalmazza a 2011-es Európai Közösségek Rendelete (Elektromos hírközlőhálózatokról és szolgáltatásokról) (az elektromos hírközlésben  érvényesülő adatvédelemről) és az Általános Adatvédelmi Rendelet, (EU)  2016/679 (a továbbiakban: GPDR) által előírt tájékoztatót az általunk  használt sütikről.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a honlapunkon azért  használunk sütiket, hogy meg tudjuk Önt különböztetni a honlap többi  használójától. Ez segít nekünk abban, hogy kitűnő felhasználói élményt  kínáljunk Önnek miközben a honlapunkat böngészi és ez által javítani  tudunk az oldalunkon is.
A süti egy kis, betűkből és számokból  álló fájl, amit az Ön böngészőjében vagy a számítógépének merevlemezén  tárolunk, amennyiben Ön ehhez hozzájárul. A sütik olyan információt  tárolnak, amelyeket az Ön számítógépének a merevlemezére továbbítunk.
Amikor  Ön először meglátogatja a honlapunkat, látni fog egy a sütikre vonatkozó felhívást az oldalon. Ha rákattint az „Elfogadom” gombra, egy sütit telepítünk, amely rögzíti az Ön  preferenciáit. Az adatkezelés jogalapja a GDPR  Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

Süti választó pop-up ablak
Ezen a felugró ablakon Ön minden sütit elfogad, vagy elutasít, vagy bizonyos kategóriájú sütiket engedélyez (zöldre állítva - balra húzva a megfelelő kapcsolót). Az engedályezett sütik a böngészőben kerülnek tárolásra.
Ez a beállítás bármikor módosítható a képernyő bal alsó sarkában található ikonra  Süti választó ikon kattintva. Itt nem csak a süti típusát kapcsolhatja ki, hanem a szállítók (vendor) szerint is szelektálhat.
Ön úgy tudja letiltani a sütiket, hogy bekapcsolja a böngészőjének a beállításai között azt a funkciót, amely lehetővé teszi Önnek, hogy elutasítson bizonyos sütiket, illetve, hogy valamennyi sütit elutasítsa. Amennyiben viszont Ön azt választja, hogy a böngészőjén keresztül valamennyi süti alkalmazását letiltja (beleértve a szigorúan szükséges sütiket is), akkor lehet, hogy a honlapunkat vagy annak bizonyos részéit nem fogja tudni elérni.

4./ Harmadik személy weboldalszolgáltatók
Előfordulhat, hogy engedélyezzük harmadik személyeknek, hogy sütiket helyezzenek el az Ön eszközein az alábbiak szerint:
4.1./  A honlap látogatottságának mérése érdekében Google Analytics-t, így a Google sütiket helyezhet  el.
4.2./ Hirdetési céllal harmadik személyek is elhelyezhetnek sütiket az Ön eszközén
.
5./ Alkalmazott sütik
A következő típusú sütiket alkalmazzuk: funkcionális, marketing, beállítások, mérés, egyéb, szociál média.
Az általunk használt egyes sütikről és azok céljáról további információt az alábbi táblázatban talál:
8./ Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

8.1./Általános adatkezelési irányelvek
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
  
8.2./Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
 
 • tájékoztatáshoz való jog,
 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • bírósághoz fordulás joga.
 
8.3./Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36 (1) 3911400, +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

8.4./Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9./ Az Adatvédelmi szabályzat módosítása
Fenntartjuk a jogot, hogy felülvizsgáljuk a szabályzatunkat, ezért kérjük rendszeresen ellenőrizze a változásokat. Amennyiben Ön a honlapunkat a szabályzat módosításának közzétételét követően is továbbhasználja, úgy Ön azzal elfogadja a módosításokat. A frissítéseket az oldal tetején az „Utolsó módosításoknál” jelezzük.

Budapest, 2018. május 20.

Fodor Tamás
Vissza a tartalomhoz